Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây…

Điều kiện chung của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức hoạt động xây dựng a. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. b. Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động […]


Điều kiện năng lực đối với chỉ huy trưởng công…

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng […]


Điều kiện năng lực của giám đốc quản lý dự…

Giám đốc quản lý dự án của các ban quản lý dự án,tư vấn quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng […]


Hồ sơ xin cấp chứng chỉ tu bổ di tích

– Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002; – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010; – Nghị định số 70/2012/NĐ-CP  ngày 18/9/2012 của Chính phủ […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.