Hướng dẫn đăng tải thông tin đấu thầu

Căn cứ điều 5 luật đấu thầu 43-2013 QH13 quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư (một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Căn cứ […]


Đăng tải thông tin năng lực xây dựng

Căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH13. Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây Dựng về quy định công khai thông tin, đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia về hoạt động xây dựng công trình. Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về […]


Khóa học an toàn lao động vệ sinh lao động…

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động Nhóm 1 – Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu và cấp phó các chi nghành trực thuộc doanh nghiệp, người phụ trách công tác hành chính nhân sự, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương. – Chủ nhiệm, phó […]


Khóa học an toàn hóa chất cấp chứng nhận an…

Căn cứ thông tư 36/2014/TT-BCT quy định bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất, các đơn vị sử dụng hóa chất  phải được tập huấn về an toàn hóa chất và được cấp chứng nhận an toàn hóa chất của sở công thương. Nội dung khóa huấn luyện an toàn hóa chất Phụ […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.