Thông tư 08/2018/TT-BXD
Thông tư 08/2018/TT-BXD

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày […]


Nghị định 100/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 59…

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 […]


Nghị định 113 thay thế thông tư 36 về đào…

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 113/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT Căn cứ Luật tổ chức Chính […]


Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm…

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 204/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày […]


Thông tư 22/2016/TT-BXD bãi bỏ văn bản pháp luật trong…

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật có quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động xây dựng a. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 17/10/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn […]


Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh cổ…

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT VÀ HÀNH NGHỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ – VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng […]


Thông tư 46/2014/TT-BTC Quy định về việc thi, quản lý,…

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 […]


Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư…

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ […]


Thông tư 17/2016 hướng dẫn năng lực của tổ chức…

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 17/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng […]


Thông tư 11/2014/TT-BXD quy định về việc công khai thông…

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2014/TT-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.