Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết về bảo quản,…

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số: 18/2012/TT-BVHTTDL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích   Căn cứ Luật […]


Nghị định số 70/2012/NĐ-CP Quy định thẩm quyền, trình tự,…

  CHÍNH PHỦ Số: 70/2012/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2012  NGHỊ ĐỊNH Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn […]


Luật 32/2009/QH12 sửa đổi, bổ xung một số điều của…

  QUỐC HỘI  Luật số: 32/2009/QH12  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa […]


Luật di sản văn hóa 28/2001/QH10

QUỐC HỘI Số: 28/2001/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2001 LUẬT DI SẢN VĂN HÓA Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận […]


Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn quy chế văn thư lưu…

BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2013/TT-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Số: 04/2013/TT-BNV Căn cứ […]


Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về một số…

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]


Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014 QH13

QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 201 LUẬT Kinh doanh bất động sản Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh […]


Thông tư số 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự…

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 19/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 […]


Nghị định 32/2015 về quản lý chi phí đầu tư…

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 32/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn […]


Nghị định 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nghiệm vụ, quyền…

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 62/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.