Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc tổ chức…

BỘ TÀI CHÍNH   Số: 199/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011                                                    THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng     […]


Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một…

  CHÍNH PHỦ Số: 129/2004/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 05/ 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh Căn […]


Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ NỘI VỤ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 163/2013/TTLT-BTC-BNV Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, BỐ TRÍ, MIỄN NHIỆM, […]


Thông tư 22/2009/TT-BXD Quy định chi tiết về điều kiện…

BỘ XÂY DỰNG Số:  22/2009/TT-BXD   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng  7 năm 2009   THÔNG TƯ Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng […]


Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc…

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu […]


Thông tư 17/2010/TT-BKH hướng dẫn thí điểm đấu thầu qua…

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Số:     17/2010/TT-BKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày  22  tháng  7  năm 2010   THÔNG TƯ Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng   Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày […]


Nghị định 63/2014 quy định chi tiết về luật đấu…

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Căn cứ Luật Tổ […]


Luật đấu thầu 43/2013/QH13

QUỐC HỘI Luật số: 43/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤU THẦU   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu. Chương […]


Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo bồi dưỡng…

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 10/2010/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010 THÔNG TƯ Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu     Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày […]


Thông tư 02/2016/TT-BXD về quản lý nhà chung cư

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị […]


Copyright © 2020 viengiaoducxaydung.vn. Thiết kế bởi Arcana Team.